اخطار
با کاهش تاثیر موتور جستجوی زال، امکانات زیر غیرفعال خواهد شد:
  • سرویس ضدهرزنامه
  • سرویس جستجوی ایمن
  • پالایش هوشمند فارسی
بله
خیر